Header widget area right

Veřejný sektor (zadavatel)

  • iniciátor a zadavatel projektu (zahájí řízení, zadává kritéria a technické podmínky, jedná s účastníky, vylučuje účastníky, vybírá dodavatele, ukončí řízení)
  • definuje cíle, které je nutné z hlediska veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáhnout; přebírá odpovědnost za dohled nad jejich dodržováním
  • má povinnost být při postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek transparentní a přiměřený
  • musí dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace
  • nesmí omezovat účast v zadávacím řízení zahraničním dodavatelům uvedeným v zákoně

Zadavatel

Zákonné definice zadavatele: §4 zákona o zadávání veřejných zakázek;

(1) Veřejným zadavatelem je: 

a) Česká republika + organizační složky ČR

b) ČNB

c) státní příspěvková organizace

d) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace

e) jiná PO (1. založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu; 2. jiný veřejný zadavatel ji financuje, uplatňuje v ní rozhodující vliv, nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů jejího statutárního nebo kontrolního orgánu)

(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije: 

a) více než 200 mil. Kč,

b) více než 50% peněžních prostředků, poskytnutých z:

1.rozpočtu veřejného zadavatele

2.rozpočtu EU nebo jiného státu (mimo zakázek plněných mimo EU)

(3) Zadavatelem je také jiná osoba, která při zadávání sektorových veřejných zakázek, nebo sektorových koncesí:

a) vykonává relevantní činnost na základě zvláštního nebo výhradního práva

b) veřejný zadavatel nad ní může přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv

(4) Jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoli k tomu nebyla povinna, pouze v tomto řízení

Smluvní zástupce zadavatele

Zadavatel se může nechat zastoupit mimo provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách

Zákaz neplatí pro prokuristu nebo zřizovatele zastupujícího příspěvkovou organizaci, jejímž je zřizovatelem

Komise

Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona o zadávání veřejných zakázek ustanovit komisi; její úkony se považují za úkony zadavatele; u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou větší než 300mil. Kč musí mít komise minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost

Odborníci

Zadavatel může pro své rozhodování využít vyjádření přizvaných odborníků (např. předběžné tržní konzultace, hodnocení nabídek)